Субота | 31.07.2021 | 06:26

Вітаю Вас Гість
 
Головна Реєстрація Вхід
Вітаємо вас на офіційному сайті Лозівського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Росинка»
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ПРАЦІВНИКІВ ЛОЗІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЛА-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №13 „РОСИНКА”
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 1.Типові правила внутрішнього розпорядку працівників Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу №13 «Росинка» Лозівської міської ради Харківської області
І. Загальні положення Відповідно до Конституції України, громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії. В дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх посадових обов’язків і являється необхідною умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників Громадяни України вільно обирають види діяльності не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. При прийнятті на роботу в дошкільний навчальний заклад необхідно подати такі документи: - трудову книжку, оформлену у відповідному порядку; - паспорт; - диплом; - інший документ про освіту або професійну підготовку; - медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи дитячий установі. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачене трудовим законодавством. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, положенням „Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти”, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.1991 № 293. Працівники дошкільного навчального закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. Педагогічні працівники, та інші категорії приймаються і звільняються з роботи за наказом по дошкільному навчальному закладу, що видає завідувач. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис в трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи. На осіб які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з "Інструкцією ведення трудових книжок”, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, МОНУ і Міністерством соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, в установах. Трудові книжки працівників дошкільного навчального закладу зберігаються у завідувача, як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок, покладається на завідуючу дошкільним навчальним закладом.
ІІІ. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, завідуючий дошкільним навчальним закладом зобов’язаний: а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки, познайомити з місцем його роботи, з умовами оплати праці; б) забезпечити працівника інвентарем; в) познайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку, правилами санітарії та гігієни, протипожежної охорони, техніки безпеки під розпис. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, зазначеними в контракті. Звільнення педагогічних працівників, за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників, здійснюються у відповідності з чинним законодавством. Припинення трудового договору педагогічних працівників, оформляється наказом завідувача дошкільним навчальним закладом. Звільнення з роботи інших категорій також оформляється наказом завідувача дошкільним навчальним закладом. Завідувач дошкільним навчальним закладом зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці завідувач зобов’язаний проводити у відповідності з дотриманням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт, статтю, закони. День звільнення вважається останнім днем роботи.
2.Основні правила та обов’язки працівників Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу №13 «Росинка» Лозівської міської ради Харківської області
Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі та гідності; - вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; - індивідуальну педагогічну діяльність; - участь у громадському самоврядуванні; - користування, в порядку встановленому законодавством, оплачуваною щорічною відпусткою; - підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку. Працівники дошкільного навчального закладу мають право на: - захист професійної честі та гідності; - участь у громадському самоврядуванні; - користування, в порядку встановленому законодавством, оплачуваною щорічною відпусткою; Працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані: - працювати сумлінно, дотримуватися режиму дня та навчально-виховного процесу, вимог Статуту дошкільного навчального закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисциплін праці; - виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних вимог, передбаченими відповідними правилами та інструкціями; - берегти господарсько-побутовий інвентар, обладнання, навчальні та методичні посібники, іграшки, виховувати у дітей бережливе ставлення до майна дошкільного закладу; - бути уважними до дітей, ввічливими з членами колективу та батьками, дотримуватися педагогічної етики; - проходити , в установлені терміни, медичний огляд у відповідності з чинним законодавством. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні: - забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчально-виховної програми, сприяти розвиткові здібностей дітей; - особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально-людської моралі, особистої гідності та честі; - виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища; - готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами; - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, любити дитину; - захищати дітей від будь-якого фізичного або психологічного насильства; - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру; - дотримуватися принципів Конвенції прав дитини: „Діти ще від народження мають усі основні свободи та невід’ємні права кожної людини” Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю чи посади, кваліфікації визначається посадовими інструкціями та положеннями.
3.Основні обов’язки працівників Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу №13 «Росинка» Лозівської міської ради Харківської області
3.1. Завідувач дошкільним навчальним закладом зобов’язана: - забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації; - визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи; - удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику роботи кращий досвід виховання дітей, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямованих на поліпшення роботи дошкільного закладу; - організовувати атестацію педагогічних працівників, правове і професійне навчання; - укладати і розривати угоди з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положенням «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти», що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.1991 № 293. - доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році; - надавати відпустки відповідно до графіка відпусток; - забезпечувати умови техніки безпеки, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків; - дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни; - дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників дошкільного закладу; - організовувати харчування дітей дошкільного закладу; - своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу; - забезпечувати надійне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників дошкільного навчального закладу, вихованців; - організовувати роботу з охорони праці в структурних підрозділах дошкільного закладу згідно з чинним законодавством, Положенням про Організацію Охорони Праці та Порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, визначати обов’язки і порядок взаємодій осіб, які беруть участь в управлінні охоронної праці; - забезпечувати виконання наказів, розпоряджень інструктивних документів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору, угоди з охорони праці, пропозицій профспілкового комітету; - щорічно укладати угоду з охорони праці і забезпечує її виконання; - організовувати проведення вступного інструктажу з усіма працівниками дошкільного навчального закладу; проведення інструктажу оформлюється в журналі; - організовувати роботу по розробці інструкцій з безпечної праці, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки.
3.2. Вихователь-методист дошкільного навчального закладу зобов’язана: - організовувати навчально-виховний процес в дошкільному закладі; - складати розклад занять і звіт про стан навчально-виховної роботи; - підвищувати педагогічну майстерність вихователів шляхом різних форм методичної роботи; - визначати, узагальнювати, впроваджувати передовий педагогічний досвід виховання та навчання дітей; - організовувати наставництво, розробку його методичних основ, забезпечувати його результативність; - разом з завідувачем проводити в установлені строки атестацію педагогічних працівників і дати оцінку діяльності кожного вихователя на основі аналізу занять та режимних процесів; - турбуватися про здоров’я дітей, виконання санітарно-гігієнічних норм навчально-виховного процесу; - організовувати виконання заходів по створенню здорових і безпечних умов проведення навчальних занять з дітьми; - контролювати наявність і використання навчального обладнання, приладів під час навчально-виховного процесу, відповідно до Типових переліків і норм, що встановленні чинним законодавством; - забезпечувати впровадження вимог державних і галузевих стандартів з безпеки праці у навчальний процес; - організовувати у підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового, перевірку знань з охорони праці з оформленням у журналі; - брати участь у розробленні угоди з охорони праці, у розслідуванні нещасних випадків під час навчального процесу; - організовувати і проводити спільно з профкомом громадський і оперативний контроль за станом охорони праці.
3.3. Вихователь дошкільного навчального закладу зобов’язана: - нести відповідальність за охорону життя і здоров’я дітей, за виховання і навчання дітей своєї вікової групи у відповідності із Статутом дошкільного закладу і Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»; - стежити за відвідуванням дошкільного закладу дітей, своєчасно повідомляти завідувача про причини відсутності дітей; - виконувати вимоги лікаря, пов’язані з охороною життя та зміцнення здоров’я дітей, інформувати про свої спостереження за станом здоров’я дітей під час занять та денного сну старшу медичну сестру дошкільного навчального закладу; - складати разом із напарником план роботи з дітьми, батьками; - старанно готуватися до занять, до робочого дня, працювати відповідно плану роботи з урахуванням індивідуальних особливостей дітей; - проводити навчально-виховний процес на рівні державних стандартів якості освіти; - визначати і впроваджувати кращий досвід виховання та навчання дітей в практику своєї роботи; - постійно підвищувати свою педагогічну майстерність; - брати участь у роботі педагогічних нарад, семінарів, колективних переглядів занять в дошкільному навчальному закладі, методичних об’єднань міста; - вивчати індивідуальні особливості дітей, виявляти та розвивати їх здібності; - проводити роботу з батьками по пропаганді педагогічних знань, здорового способу життя.
3.4. Керівник музичний дошкільного навчального закладу зобов’язана: - вести музичне виховання дітей у відповідності із Статутом дошкільного закладу і Програмою виховання та навчання дітей; - проводити музичні заняття за планом, складеним із вихователем групи, музичні розваги та свята, індивідуальну та гурткову роботу з дітьми; - вести роботу з вихователями по розучуванню дитячих пісень, музичних ігор, розваг, свят, консультувати батьків з питань музичного виховання дітей; - виявляти і розвивати творчі здібності дітей.
3.5. Інструктор з фізичної культури дошкільного навчального закладу зобов’язана: - приймати участь у складанні графіка роботи спортивного залу, визначати час занять в режимі дня кожної вікової групи; - відповідати за санітарно-гігієнічний стан спортмайданчика, спортивного залу (своєчасне вологе прибирання, забезпечення режиму провітрювання); - проводити заняття з фізичної культури відповідно програми та плану; - інструктувати вихователів дітей про безпечні умови виконання вправ; - привчати дітей виконувати правила гігієни; - відповідати за порядок під час занять, за безпеку дітей; - систематично підвищує педагогічну майстерність, брати участь в роботі педагогічних нарад та інших формах методичної роботи; - проводити роботу з батьками по пропаганді знань з фізичного виховання дітей; - вивчати, виявляти та розвивати спортивні здібності дітей; - проводити роботу з батьками по пропаганді і здоровому способу життя.
3.6. Вчитель-логопед дошкільного навчального закладу зобов’язана: - здійснювати роботу, яка спрямована на максимальну корекцію відхилень в розвитку мовлення дітей; - обстежувати вихованців, визначати структуру і степінь вираженості дефекта в них; - комплектувати групи для занять; - проводити групові та індивідуальні заняття з виправлення відхилень в розвитку, встановленню порушених функцій; - консультувати робітників та батьків з використання спеціальних методів та прийомів надання допомоги дітям, які мають відхилення в розвитку; - вести необхідну документацію; - систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; - виконувати правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Забезпечувати охорону життя та здоров’я дітей в період навчального процесу.
3.7. Сестра медична дошкільного навчального закладу зобов’язана: - працювати під безпосереднім керівництвом лікаря; - проводити огляд дітей кожного дня; - приймати участь в проведенні оздоровчих заходів по загартуванню дітей; - відповідати за правильну організацію харчування дітей в дошкільному закладі; - слідкувати за санітарним станом приміщення на території дошкільного закладу; - надавати першу медичну допомогу дітям і працівникам дошкільного закладу; - вести медичну документацію та звітність перед вищестоящими інстанціями; - забезпечувати своєчасний медичний огляд працівників та дітей; - брати участь у розробці угоди з охорони праці; - повідомляти завідувача про нещасні випадки, що трапились; - проводити роботу з батьками по пропаганді здорового образу життя.
3.8. Завідувач господарства дошкільного навчального закладу зобов’язана: - забезпечувати схоронність будинку, майна, ремонт і санітарний стан приміщень, території та обладнання; - здійснювати контроль за роботою обслуговуючого персоналу; - брати участь у розробці угоди з охорони праці; - організовувати відповідно до діючих правил і норм з охорони праці експлуатацію і проведення планово-запобіжних ремонтів і профілактичних випробувань обладнання, машин, механізмів, посудин і апаратів, що працюють під тиском, мереж вентиляції, опалення, приладів безпеки, засобів захисту, замірів опору ізоляції електроустанов, заземлюючих пристроїв; - проводити первиний інструктаж на робочому місці, повторний, позапланові інструктажі з правил безпечної праці з кожним працюючим, перевіряє його знання, оформлює інструктажі в журналі; - здійснювати нагляд за правильним і безпечним використанням обладнання, машин, механізмів, енергетичних засобів; - брати участь у розслідуванні нещасних випадків; - відповідати за економне використання енергоносіїв; - приймати активну участь у залученні позабюджетних коштів.
3.9. Помічник вихователя дошкільного навчального закладу зобов’язана: - відповідати за чистоту і своєчасне прибирання всього закріпленого за нею приміщення та майданчика; - виконувати санітарні правила прибирання та утримання приміщень та майданчику для прогулянок дітей; - допомагати вихователю одягати дітей на прогулянку, зустрічати дітей з прогулянки, перевіряти стан одягу, проводити необхідну просушку дитячого одягу та взуття; - прибирати дитячі ліжка; - приносити їжу з кухні, роздавати її дітям, створювати умови для виховання культурно-гігієнічних навичок дітей під час прийому їжі, умивання; - прибирати і мити посуд, готувати кип’ячену воду для пиття та полоскання роту, стежити за чистотою рушників; - відповідати за схоронність майна в групі; - своєчасно проходити медичний огляд; - виконувати санітарні правила, інструкцію з охорони праці, інструкцію з охорони життя та здоров’я дітей.
3.10. Кухар дошкільного навчального закладу зобов’язана: - забезпечувати своєчасне, доброякісне приготування їжі; - брати участь у складанні меню на кожен день та перспективного меню; - точно за вагою приймати продукти з комори, відповідати за правильність зберігання та витрату їх, за санітарний стан кухні, посуду і всього кухонного обладнання та інвентарю; - забезпечувати гігієнічну обробку продуктів і культурне подавання їжі дітям, видачу готової їжі дітям відповідно за нормою закладки і продуктів, визначених в меню-вимогах; - виконувати норми харчування, основи і правила приготування їжі, зберігання їжі вітамінами; - виконувати інструкцію з охорони праці, охорони життя та здоров’я дітей, санітарні правила для дитячого закладу.
3.11. Комірник харчоблоку дошкільного навчального закладу зобов’язана: - забезпечувати схоронність продуктів; - дотримуватися терміну реалізації продуктів, що швидко псуються, та інших, відповідно СНіП; - охайно і своєчасно вести документацію, звітує перед бухгалтерією міського виконавчого відділу; - дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог в коморі; - допомагати приготувати сирі продукти для закладки в котел; - мити посуд, прибирати на кухні; - підтримувати санітарно-гігієнічний режим на кухні, особисту гігієну; - виконувати інструкцію з охорони праці, санітарні правила ДНЗ.
3.12. Оператор пральних машин дошкільного навчального закладу зобов’язана: - займатися пранням та прасуванням рушників, постільної білизни, штор; - змінювати постільну білизну на сьомий день, рушники по мірі забруднення, але не ріже 1 разу на тиждень; - приймати та видавати білизну; - виконувати інструкцію з охорони праці, санітарні правила ДНЗ.
3.13. Каштелян дошкільного навчального закладу зобов’язана: - приймати, видавати білизну, спецодяг; - вести облік, контроль за правильним використанням спецодягу і білизни, за якісним пранням і роботою пральні, за правильним і економічним використанням миючих засобів, енергоносіїв; - своєчасно готувати для списання білизну, які пройшли строк користування; - здійснювати дрібний ремонт спецодягу та білизни вручну чи на швейній машинці; - правильно вести встановлену документацію.
3.14. Двірник дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - прибирати територію дошкільного закладу, площі по периметру 2м території, що прилягає до дошкільного закладу; - своєчасно прибирати сніг; лід на тротуарах, посипати їх піском; - очищати пожежні колодязі від снігу до вільного доступу в будь-який час; - промивати та вичищати урни від сміття та бруду; - слідкувати за збереженням обладнання, робочого інвентарю, паркана, водостічних труб, урн; - своєчасно косити траву, обрізати дерева, прибирати суху траву, листя та сміття.
3.15. Сторож дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - охороняти будинок та інші будівлі на території дитячого садка; - перевіряти замки, запори, наявність пломб, телефону, освітлення і протипожежного інвентарю; - при виявленні поломки обов’язково повідомити завідувача дитячого закладу; - в разі виявлення поломаних дверей, вікон, замків, відсутність пломб, негайно повідомити завідувача дошкільного закладу та чергового по відділу міліції; - при виникненні пожежі негайно повідомити пожежну частину, приймати міри по ліквідації пожежі; - приймати та передавати чергування, записувати в журналі стан закладу під час чергування.
3.16. Підсобний робітник харчоблоку дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - Виконує всі настанови і вимоги старшої медсестри, завідувача. - Працює спільно з кухарем щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог зберігання продуктів та їх отримання. - Допомагає у приготуванні їжі кухарям, миє посуд, прибирає при­міщення кухні.
3.17. Практичний психолог дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - Здійснює психологічну просвіту педагогічного колективу, дітей, батьків. - Надає консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку. - Здійснює профілактичну профілактику – своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, розв’язання конфліктів. - Проводить діагностику (психологічне обстеження дітей, груп, умов навчання та розвитку), вивчення дітей «групи ризику». - Надає психолого-педагогічну допомогу (реабілітація) дітям, які перебувають у кризовій ситуації. - Приймає участь (психологічна експертиза) в оцінюванні нових технологій навчання та виховання, педагогічних інновацій. - Розробляє, апробує і застосовує моделі поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозує психологічний розвиток дитини.
3.18. Діловод дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - Виконувати технічні функції щодо забезпечення й обслуговування роботи завідувача дошкільного навчального закладу і вихователя-методиста. - Ведення діловодства. - Дотримання правил протипожежної безпеки по ЛДНЗ, інструкції з ОП загальнооб’єктова інструкція з протипожежної безпеки.
3.19. Сестра медична з дієтхарчування дошкільного навчального закладу зобов’язана: - Забезпечує виконання норм харчування дітей у дошкільному закладі. - Перевіряє безпечність і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, го­тової продукції у дошкільному закладі. - Контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці, коморі, їдальні, дотримання встановлених вимог до устаткування та інвентарю. - Контролює, щоб продукти харчування та продовольча сировина надходили до до­шкільного закладу із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). - Спільно з комірником складає заявки на продукти харчування. - Бере участь у бракеражі сирої продукції. - Складає щоденні меню-розкладки. - Складає та оформлює картки-розклади страв для картотеки страв із зазначенням технології приготування. - Визначає склад страв відповідно до добових раціонів, енергетичної цінності про­дуктів та потреби дітей в основних харчових речовинах. - Знімає проби готових страв, визначає їх фактичний вихід, оцінює якість та дає до­звіл на видачу страв. - Відбирає добові проби. - Здійснює С-вітамінізацію готових страв. - Здійснює контроль за дотриманням технології приготування страв, за їх виходом. - Здійснює контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни. - Здійснює контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, слідкує, щоб у працівників харчоблока були відсутні гнійничкові захворювання і гострі респіраторні інфекції. - Забезпечує дієтичне харчування дітей за призначенням лікаря. - Веде документацію з питань харчування дітей у дошкільному закладі. - Забезпечує охорону життя та здоров'я дітей під час їх перебування у дошкільному закладі. - Організовує профілактичні заходи щодо запобігання харчовим отруєнням, проти­епідемічні заходи у разі виявлення осередку інфекції. - Надає першу долікарську допомогу при отруєннях, анафілактичному шоці, алер­гічних реакціях. - Організовує випуск санбюлетенів, інформаційних листків щодо профілактики шлунково-кишкових захворювань. - Дотримується принципів медичної етики. - Веде визначену законодавством документацію. - Підвищує свій професійний рівень завдяки відвідуванню відповідних курсів підви­щення кваліфікації та читанню професійної літератури, зокрема періодики. - Проводить з педагогічними працівниками, обслуговувальним персоналом, батька­ми вихованців або особами, які їх замінюють, просвітницьку роботу з питань організації хар­чування дітей, профілактики шлунково-кишкових захворювань.
3.20. Керівник гуртка дошкільного навчального закладу зобов’язана: - Додаткова освіта вихованців дошкільного навчального закладу. - Розвиває творчі здібності вихованців. - Сприяння саморозвитку і самореалізації вихованців.
3.21. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд і обладнання дошкільного навчального закладу зобов’язаний: - Підтримувати в належному стані будівлю і територію ДНЗ. - Підтримувати в робочому стані систему центрального опалення, водопостачання, каналізації, енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу ДНЗ. - Проводити поточні ремонтні роботи різного профелю.
Перелік обов’язків, обумовлений посадовими інструкціями: Посадова інструкція №1 завідувача. Посадова інструкція №2 завідувача господарством. Посадова інструкція №3 вихователя-методиста. Посадова інструкція №4 вихователя. Посадова інструкція №5 керівника музичного. Посадова інструкція №6 старшої медичної сестри. Посадова інструкція №7 помічника вихователя, няньки. Посадова інструкція №8 кастелянки. Посадова інструкція №9 оператора пральних машин. Посадова інструкція №10 комірника. Посадова інструкція №11 кухаря. Посадова інструкція №12 підсобного робітника харчоблоку. Посадова інструкція №13 двірника. Посадова інструкція №14 робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання. Посадова інструкція №15 сторожа. Посадова інструкція №16 інструктора з фізкультури. Посадова інструкція №17 практичного психолога. Посадова інструкція №18 вчителя-логопеда. Посадова інструкція №19 шеф-кухаря. Посадова інструкція №20 прибиральника службових приміщень. Посадова інструкція №21 лікувальної медсестри. Посадова інструкція №22 сестри медичної з дієтхарчування. Посадова інструкція №23 медсестри басейну. Посадова інструкція №24 лікаря. Посадова інструкція №25 діловода. Посадова інструкція №26 керівника гуртка.
Робочий час та його використання Для працівників дошкільного навчального закладу встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість робочого часу дошкільного навчального закладу 10,5 годин.
Графік роботи складається на місяць, доводиться до кожного працівника під розпис і зберігається на видному місці. Всі працівники працюють відповідно графіка затвердженого завідуючою дошкільним навчальним закладом та погодженого з головою ПК. Вихователь-методист – згідно графіку Сестри медичні – згідно графіку Завідувач господарства, діловод, каштелян, оператори машинного прання, прибиральник службових приміщень, робітник з обслуговування приміщень – 8.00-16.30 перерва на обід – 12.00 -12.30 Кухарі І зміна 600-1430 перерва 10.00-103.0 ІІ зміна 9.00-17.00 перерва 14.00-14.30 Вихователі за графіком Помічники вихователів 8.00-16.30 перерва на обід 14.00-14.30 Сторож за графіком – 6.00-19.00 – 19.00- 6.00 Інструктор з фізичної культури – 8.00-14.00 Керівники музичні: згідно графіка Практичний психолог – 8.00-16.30 перерва на обід 12.30-13.00 Вчитель-логопед – 8.30-12.30 (середа 9.00-13.00) Підсобний робітник харчоблоку – 8.00-16.30 перерва на обід 12.30-13.00 Двірник – 6.00-14.30 перерва на обід 10.00-10.30 Перерва обслуговуючого персоналу становить 30 хвилин. Кожен працівник зобов’язаний зазначити час приходу на роботу та закінчення робочого дня в „Журналі обліку робочого часу”. - відлучення в робочий час у службових справах та з інших поважних причин допускається тільки з дозволу завідувачки дошкільним навчальним закладом; - працівникам дошкільного навчального закладу забороняється лишати робоче місце до приходу зміни, в разі неявки зміни, працівник повинен заявити про це адміністрації, яка вживає заходів до його заміни; - у разі, коли працівники не можуть з’явитися на роботу з поважної причини, вони зобов’язані повідомити про це адміністрацію з наступним поданням підтверджуючих документів; - зміна графіку роботи або тимчасова заміна одного співробітника іншим без дозволу завідувачки дошкільним навчальним закладом не допускається.
Забороняється в робочий час: - відволікати працівників в дошкільному навчальному закладі від їх безпосередньої роботи; - скликати різного роду збори і наради; - під час занять вихователя з дітьми, ніхто не має права робити йому зауваження з приводу його роботи. Заходити у групу під час занять з дітьми дозволяється лише завідуючій дошкільним навчальним закладом та спеціалістам міськво, які перевіряють роботу вихователя.
Графік надання щорічних основних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки завідуючій дошкільним навчальним закладом оформляється наказом міськво, а іншим працівникам - наказом завідуючої по дошкільному навчальному закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна друга частина була не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної основної відпустки протягом двох років підряд.
Забороняється педагогічним працівникам: - змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи; - подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; - перепоручати виконання трудових обов’язків. Заохочення за успіхи в роботі: - адміністрація заохочує працівника за старанне і зразкове виконання ним своїх обов’язків по роботі, за раціоналізаторські пропозиції, за тривалу роботу в дошкільному навчальному закладі та інші успіхи в роботі; - за досягнення високих результатів у навчанні і вихованні дітей, педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, працівникам присвоюються почесні звання, відзначаються грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення; - працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої обов’язки, надається перевага при професійному кар’єрному зрості; - заохочення визначається в наказі, доводиться до відома всього колективу дошкільного навчального закладу і заноситься в трудову книжку працівника. Стягнення за порушення трудової дисципліни: За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: - догана; - звільнення - звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до п.п.3.,4.,7.,8., ст. 40, ст.41 Кодексу законів про працю; - стягнення накладається адміністрацією безпосередньо за виявлення проступку. Для застосування дисциплінарного стягнення слід взяти письмове пояснення працівника. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення, складається відповідний акт; - дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці; - дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку; - за кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення; - дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється під розписку працівнику; - якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівнику не буде видано нового дисциплінарного стягнення, то попереднє вважається недійсним; - якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення його терміну; - завідуюча дошкільним навчальним закладом має право замість накладання дисциплінарного стягнення передавати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. „Правила внутрішнього трудового розпорядку” доведені до кожного працівника дошкільного навчального закладу №13 „Росинка” _____________ року під розписку.
Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Система OrphusСистема Orphus Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія
Корисні посилання
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області
Педпреса
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації
Міністерство Внутрішніх справ України
Веб-простір безпеки

Офіційний сайт Лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Росинка» © 2021